Príprava karty bezpečnostných údajov z češtiny

  • 25. 12. 2020

Žádáte-li přípravu karty bezpečnostných údajov, neváhejte nás kontaktovat. Připravíme vám kartu bezpečnostných údajov nejen z angličtiny či z italských podkladů, ale také do němčiny, polštiny, maďarštiny a dalších jazyků. Svěřte lokalizaci dle správných zákonných parametrů, odborníkům.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Podľa §6 zákona NR SR č. 67/830 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH),
Nariadenia ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2015/830

Příprava bezpečnostního listu do slovenského jazyka pro české výrobce a distributory. Přípravy listů dle parametrů CLP. Dodání setu bezpečnostních listů ve slovenském jazyce do 1 týdne anebo expresně.

Tzv. překlady bezpečnostních listů poskytujeme se zákonnou zárukou. Lze dohodnout i kratší termín vypracování. U dodávaných podkladů není důležitost, v jakém jsou jazyce, jako špíš jejich kompletnost. Případné doklasifikování směsí zvládneme, nicméně podklady si nejprve analyzujeme, zda-li jsou dostatečné. Pak stanovíme cenu. Podklady dodávané klienty, jsou z 97 % v pořádku a dostatečné. Lokalizace bezpečnostního listu, vyjde při dodání cca 5 produktů, od 1600 Kč za kus.

Opis opatrení prvej pomoci
Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri bežnou použití sa neočakávajú žiadne nežiaduce zdravotné účinky. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto Karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov: Gustav Vigato, Academical Team s.r.o.; Náměstí Přátelství 1518/2;
102 00, Praha – Hostivař; +420 608 666 582, www.propreklady.cz