Aktualizace bezpečnostních listů

  • 20. 8. 2020
  • aktualizace bezpečnostního listu a registrace směsi do systému chlap
  • ceny aktualizace listů od 1650 Kč za list
  • registrace směsi od 350 Kč za 1 směs
  • expresní kontakt: 608 666 582

Aktualizace bezpečnostních listů: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt Aktualizace bezpečnostních listů: +420 608…

Poptejte aktualizaci bezpečnostního listu/ů

Poslední poptávky na aktualizaci bezpečnostních listů dle jazykový a legislativních národních pravidel přicházejí na aktualizaci listu do angličtiny a němčiny. O týden později pak do španělštiny. V prvním případě ( BEZPEČNOSTNÍ LIST – Super vosk Vydání: 11) pak podklady určené v českém jazyce a ve druhé situaci byly podklady slovensky.

Celková klasifikace směsi: směs je klasifikovaná jako nebezpečná podle Nařízení 1272/2008/ES (CLP).

  • Při požití kapaliny může vyvolat vážné poškození plic. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Při požití menších množství může dráždit trávicí trakt a způsobit bolesti břicha, nevolnost, zvracení nebo průjem. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vdechování výparů ve vysokých koncentracích může vést k podráždění sliznic a dýchacích orgánů, nevolnosti, závratům až k narkotickým účinkům. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s nechráněnou pokožkou může způsobovat podráždění a odmaštění až nealergickému poškození.

AKTUALIZACE ČESKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Směs je klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí. Škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje alifatické uhlovodíky – při úniku větších množství do vodního prostředí vytváří na hladině plovoucí vrstvu, která může omezit přístup kyslíku do vody. Směs je zdrojem těkavých organických emisí (VOC). Směs by se neměla dostat volně mimo určené použití do životního prostředí nebo kanalizace.

CENY AKTUALIZACÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Italština, švédština – první list 4500 Kč. Další list nebo série listů již od 2800 Kč + DPH. Aktualizace bezpečnostních listů provádíme do všech EU jazyků. Podklady v angličtině nebo v češtině jsou co do jazyka dostatečné – jsou-li dotazy ke směsi, tak je jistě vysíláme k zákazníkovi nebo k dodavateli. Zpravidla ale takto zaslané podklady stačí. Zákazníkům sdělujeme, že bezpečnostní list nepřekládáme, ale aktualizujeme dle národních legislativních parametrů. Čeština, němčina, angličtina, slovenština = od 1390 Kč dle shodnosti produktů v řadě. Registrace CHLAP, REACH a tvorba etiket od 290 Kč / kus, při objednání nad 10 produktů.

ÚPRAVY – OPRAVY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Samotná aktualizace či kontrola bezpečnostního listu může probíhat i jako opravný proces. Cena aktualizace bezpečnostního listu se odivíjí od rozsahu úprav v opravovaném bezpečnostním listu. Pro stanovení rozsahu oprav / úpprav v bezpečnostním listu / souboru bezpečnostních listů, je nutné bezpečnostní listy prohlédnout a stanovit požadované.

Žádáte-li aktualizaci bezpečnostního listu, kontaktujte prosím legislativního specialistu EU listů ZDE.