Překlad nájemní smlouvy

Překlad 40-ti stránkové nájemní smlouvy do němčiny. Český text: Tato nájemní smlouva a všechny výsledné podmínky se řídí českým právem. Webové stránky se zavazují vyřešit smírným způsobem všechny spory vzniklé z této nájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní . Pokud nebude do 30 dnů dosaženo dohody, bude spor / spory vyřešen s konečnou platností u obecných soudů České republiky.

Německý soudní překlad: Dieser Mietvertrag und alle daraus resultierenden Verhältnisse richten sich nach der tschechischen Rechtsordnung. Die Seiten verpflichten sich, dass sie eventuelle, mit diesem Mietvertrag zusammenhängende oder daraus resultierende Streitigkeiten auf versöhnendem Wege lösen werden. Wird keine Einigung innerhalb von 30 Tagen erreicht, wird der Streit / werden die Streite mit Endgültigkeit bei den allgemeinen Gerichten der Tschechischen Republik gelöst.

Leave a Comment