Ekotoxikologické poradenstvo

  • Chemický zákon 350/2011 Z. z.
  • Nariadenie CLP 1272/2008/ES
  • Nariadenie REACH 1907/2006/ES
  • Detergenty Nariadenie 648/2004/ES
  • Biocídy Nariadenie 528/2012/ES
  • oznámenia – notifikácie
  • označenia – podľa zákona