Lékařské překlady – pro pacienty

Specifika překladů medicínských textů

Medicína je jednou z nejtradičnějších oblastí nejen vědy, ale společnosti vůbec. Je zcela zřejmé, že tato vykazuje zejména v posledních letech velmi dynamický vývoj. Je třeba se tomuto tématu z hlediska odborných překladů věnovat blíže. Mohlo by se zdát, že překlady lékařských textů tvoří menší část z celkového množství překládané odborné literatury – například v porovnání s překlady v oblasti právních věd, technických věd, atd. Ale ve skutečnosti tomu tak není.

Hlavní jazyk medicínských překladů, angličtina

Podle informací UNESCO je zhruba 45 % odborné literatury napsáno v anglickém jazyce. Angličtina tudíž jasně vede před němčinou a dalšími jazyky. Překladatelská činnost by měla vést k překonání kulturní a jazykové bariéry, a vést ke zprostředkování nové informace co nejširšímu okruhu čtenářů. Dá se předpokládat, že vzhledem k celosvětovému globalizačnímu trendu, a také s ohledem na nové technologie a postupy v oblasti medicíny, budou požadavky na práci překladatelů a tlumočníků se specializací v tomto oboru stále narůstat.

Na překladu pracuje výhradně lékař

Odborný medicínský překlad je složitý tvůrčí proces. Velká většina laiků žije v přesvědčení, že překládání je jednoduché. Podle nich je snadné jen nahradit slova jednoho jazyka ekvivalentním výrazem jazyka jiného. Celá věc je ovšem podstatně komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát. Odborný překlad jako tvůrčí proces klade kromě znalosti obou jazyků, a to jak jazyka originálního, tak i cílového, i mnohé další důležité požadavky, jako je znalost reálií, kultury, specifik země, ze které originální text pochází. Překladatelská činnost také vyžaduje teoretickou znalost překladatelských postupů a metod, a schopnost jejich praktické aplikace. Pouhé překládání slov či vět, tak, jak jdou po sobě, není dostačující.

ODBORNÉ MEDICÍNSKÉ TEXTY

Odborný medicínský text je třeba chápat jako specifický systém, které je třeba rozumět na úrovni daného jazyka, a pochopit jeho význam, a dále jeho přenos do jazyka a prostředí, které jsou mnohdy zcela odlišné. Překlad je tedy přenos jak významu, tak i výrazu, kdy se překládají nejen jazykové znaky. S překlady lékařských textů je úzce spojena jejich adekvátnost a ekvivalence, tj. především koncepce věrnosti a volnosti překladu, otázky formální či obsahové shodnosti, a s nimi spojené možnosti přeložitelnosti či nepřeložitelnosti textu, které se mohou v překladatelské činnosti vyskytnout…. CELÝ ČLÁNEK ZDE.

 

Leave a Comment