Obchodní podmínky

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Agentura pověřuje Překladatele, a Překladatel přijímá pověření, provádět překladatelské služby, jak je podrobně popsáno v jednotlivých objednávkách agentury. 1.2 Překladatel se zavazuje plnit objednávky agentury včas a v souladu s dohodnutými termíny a standardy kvality.

2. HONORÁŘ A PLATBY

2.1 Honorář za provedené překlady bude stanoven v souladu s dohodou mezi Agenturou a Překladatelem před zahájením konkrétního projektu. 2.2 Agentura se zavazuje provádět platby Překladateli v dohodnutých termínech po přijetí a schválení provedených překladů.

3. DŮVĚRNOST

3.1 Obě strany se zavazují zachovávat důvěrnost ohledně všech informací získaných v průběhu spolupráce. 3.2 Překladatel se zavazuje nezpřístupnit žádné informace třetí straně, která by mohla narušit obchodní zájmy Agentury.

4. ZODPOVĚDNOST A REKLAMACE

4.1 Překladatel nese odpovědnost za kvalitu provedených překladů a zavazuje se k opravě případných vad v dohodnutých lhůtách. 4.2 Reklamace na provedené překlady je nutné uplatnit písemně a v souladu s dohodnutými postupy.

5. UKONČENÍ SMLOUVY

5.1 Smlouva může být ukončena z jakéhokoli důvodu s třicetidenním výpovědním lhůtou, pokud není dohodnuto jinak. 5.2 Po ukončení spolupráce se Překladatel zavazuje vrátit veškeré materiály a informace poskytnuté Agenturou.

6. PRÁVNÍ USTANOVENÍ

6.1 Tato smlouva podléhá právu [JURISDIKCE], a veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny v souladu s tímto právem. 6.2 Změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze písemně a podepsané oběma stranami.

Kontaktní Údaje:

Academical Team s.r.o. – Soudně Ověřené Překlady

  • Adresa: Náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha–Hostivař
  • IČ: 05273919, DIČ: CZ 05273919
  • Telefon: +420 608 666 582