Specifická terminologie lékařských překladů

Lékařský jazyk řadíme k tzv. jazykům, používaným pro specifické účely. Lékařský jazyk je charakteristický svým souborem specifické terminologie, která se užívá mezi profesionály. Můžeme ji rozdělit s ohledem na komunikační partnery na čtyři úrovně. Tj. mezi dvěma specialisty, odborníkem a poloodborníkem (například střední zdravotnický personál), dále mezi odborníkem a neodborníkem (laikem), a mezi dvěma laiky. Na základě tohoto rozdělení je možné stanovit míru a způsob používání odborných termínů, ale také z něj vyvodit způsob komunikace. To je důležité v procesu překladu, kdy si na základě těchto informací překladatel určí, jaké názvosloví bude užívat.

Medicínské texty

Při překladu lékařských textů je nutné brát na zřetel cílového partnera, a tomu přizpůsobit charakter překládaného textu. Medicínské texty, určené pro specialisty, jsou například lékařské zprávy, výpisy ze zdravotní dokumentace, operační protokoly, klinické výzkumy, odborné články, referáty a prezentace.

Odborná znalost

Z výše uvedeného vyplývá, že při překladu textů pro specialisty se jedná o čistě vědecké texty, kdy se předpokládá odborná znalost problematiky a terminologie. Naopak při komunikaci mezi odborníkem a poloodborníkem (třeba lékař a zdravotní sestra) bude určitá potřeba upřesnění odborných termínů. V třetím případě, kdy jde o komunikaci odborník – laik (pacient), by měly být primárně použity názvy v rodném jazyce příjemce a v závorce uvedeny odborné termíny.

Překlady pro pacienty

V posledních letech vzrůstá míra informovanosti laické veřejnosti, a to díky přístupu k více či méně odborným textům, což vede k tomu, že i průměrný občan má mnohem více informací, než tomu bylo před lety. Zůstává na překladateli, nakolik odborný text danému čtenáři přiblíží a jakou optimální formu zvolí.

Medicínské texty a jejich překlad

Dalším problémem medicínských textů je používání četných zkratek, které nahrazují nejen složité lékařské odborné termíny. U zkratek většinou není naplněn znak jednoznačnosti (často bývají mnohoznačné, například: „aa“ – může být alergická anamnéza, ale i aplastická anémie). Existují i zkratky (možná) jednoznačné (například: bpn = bez patologického nálezu). Uvedené zkratky se obtížně vyhledávají, překladatel (nespecialista v daném oboru) musí konzultovat s odborníkem v oboru. V některých případech je možné přehledy lékařských zkratek (nikdy ne všech používaných) najít, znamená to však složité vyhledávání, například prostřednictvím internetu, které znamená především vynaložení velké spousty času… POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU. 

Leave a Comment