Ekotoxikologické poradenstvo

Chemický zákon 350/2011 Z. z. Nariadenie CLP 1272/2008/ES Nariadenie REACH 1907/2006/ES Detergenty Nariadenie 648/2004/ES Biocídy Nariadenie 528/2012/ES oznámenia – notifikácie označenia – podľa zákona

Legislatívne povinnosti týkajúce sa nariadenia CLP

Regulačné povinnosti sú súborom činností, ktoré musí dovozca alebo výrobca chemickej látky splniť. Ak je teda výrobok výslovne nebezpečnou látkou, povinnosti sú rozšírené o registráciu výrobku v registri nebezpečných látok. Ďalšími čiastkovými povinnosťami sú vytvorenie etikety, t. j. jej existencia, a samozrejme predovšetkým samotná karta bezpečnostných údajov, ktorá je prvou časťou reťazca, a teda pojmom, … Continue Reading

Ochranné prostředky v bezpečnostním listu

DETAILY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ Poznámka (osobní ochranné prostředky v bezpečnostním listu): Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě specifických podmínek používání. Pro přesné informace o výběru rukavic a časech propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. Při výběru specifických vhodných rukavic pro příslušné použití a trvání expozice byste měli brát do úvahy všechny … Continue Reading

BL olej do kompresoru

Klient prosí o cenovou kalkulaci překladu bezpečnostního listu v příloze do českého a slovenského jazyka. Tedy ne přesně překlad, ale provedení legislativně shodné vydání nového bezpečnostního listu schopného snést případnou kontrolu ze strany ČOI, ČIŽP, apod. Příhodné řešení Celkem jde o 6 podobných bezpečnostních listů (různé typy olejů do našich kompresorů), přičemž ale některé z … Continue Reading

Zhotovené bezpečnostní listy

Výhrady k podkladům bezpečnostních listů jsme definovali v předchozím příspěvku. Zde k realizované části produktů:   Soder-Wick® Rosin Desoldering Braid  (37. PJT5066) Ve složení uvedena jen čistá měď, vzhledem k funkci ale i deklarovanému zápachu to ale však se po zjištění zápachu o čistou měď nejedná… předpokládáme, kolofonii, ale není v podkladech uvedena. Klient následně … Continue Reading

Odborně způsobilá osoba

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu / Distributor: (subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR). Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.; Náměstí Přátelství 1518/2; 102 00, Praha – Hostivař; Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha / (nepřetržitě): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotní … Continue Reading

Poradenské služby

Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr): Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, PCN, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …); Biocidy; ekotoxikologické poradenství Kosmetické výrobky; Hodnocení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik; Hodnocení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti; Hodnocení rizik pro chemické látky / … Continue Reading

Etiketa CLP

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi etikety a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale také komunikaci v dodavatelském řetězci či analýzu dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty. Etiketa CLP Etiketa CLP – Výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři, jakož i výrobci a dovozci některých specifických výrobků, musí ostatní účastníky … Continue Reading

Úterní ranní poptávka

Občas se nejedná o vyloženě urgentní poptávku anebo ne všechny poptávky jsou urgentní, avšak některá rána bývají barvitá a perná. Perná, protože za 30 minut zpracovat např. 10 poptávek stojí agenturu nějaké to úsilí ale v jistém smyslu slova se jedná o variabilitu přenositelnou i na projekt manažera, který musí vlastně během vteřit či minut … Continue Reading