Ochranné prostředky v bezpečnostním listu

DETAILY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ Poznámka (osobní ochranné prostředky v bezpečnostním listu): Vhodnost rukavic a čas propuštění se bude lišit na základě specifických podmínek používání. Pro přesné informace o výběru rukavic a časech propuštění pro vaše podmínky použití kontaktujte výrobce rukavic. Při výběru specifických vhodných rukavic pro příslušné použití a trvání expozice byste měli brát do úvahy všechny … Continue Reading

BL olej do kompresoru

Klient prosí o cenovou kalkulaci překladu bezpečnostního listu v příloze do českého a slovenského jazyka. Tedy ne přesně překlad, ale provedení legislativně shodné vydání nového bezpečnostního listu schopného snést případnou kontrolu ze strany ČOI, ČIŽP, apod. Příhodné řešení Celkem jde o 6 podobných bezpečnostních listů (různé typy olejů do našich kompresorů), přičemž ale některé z … Continue Reading

Zhotovené bezpečnostní listy

Výhrady k podkladům bezpečnostních listů jsme definovali v předchozím příspěvku. Zde k realizované části produktů:   Soder-Wick® Rosin Desoldering Braid  (37. PJT5066) Ve složení uvedena jen čistá měď, vzhledem k funkci ale i deklarovanému zápachu to ale však se po zjištění zápachu o čistou měď nejedná… předpokládáme, kolofonii, ale není v podkladech uvedena. Klient následně … Continue Reading

Odborně způsobilá osoba

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu / Distributor: (subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR). Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.; Náměstí Přátelství 1518/2; 102 00, Praha – Hostivař; Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha / (nepřetržitě): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotní … Continue Reading

Poradenské služby

Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr): Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, PCN, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …); Biocidy; ekotoxikologické poradenství Kosmetické výrobky; Hodnocení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik; Hodnocení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti; Hodnocení rizik pro chemické látky / … Continue Reading

Etiketa CLP

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi etikety a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale také komunikaci v dodavatelském řetězci či analýzu dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty. Etiketa CLP Etiketa CLP – Výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři, jakož i výrobci a dovozci některých specifických výrobků, musí ostatní účastníky … Continue Reading