Překládáme z angličtiny nebo slovenštiny

Překládáme z angličtiny nebo slovenštiny do češtiny a z češtiny či slovenštiny do angličtiny.Umíme pracovat s SDL Trados Studio, Wordfast a MemoQ. Provádíme dvojitou kontrolu kvalitypomocí nástrojů těchto aplikací a dalších metod. Žádáte-li takový překlad, kontaktujte nás prosím ZDE.

Ekotoxikologické poradenstvo

Chemický zákon 350/2011 Z. z. Nariadenie CLP 1272/2008/ES Nariadenie REACH 1907/2006/ES Detergenty Nariadenie 648/2004/ES Biocídy Nariadenie 528/2012/ES oznámenia – notifikácie označenia – podľa zákona

Legislatívne povinnosti týkajúce sa nariadenia CLP

Regulačné povinnosti sú súborom činností, ktoré musí dovozca alebo výrobca chemickej látky splniť. Ak je teda výrobok výslovne nebezpečnou látkou, povinnosti sú rozšírené o registráciu výrobku v registri nebezpečných látok. Ďalšími čiastkovými povinnosťami sú vytvorenie etikety, t. j. jej existencia, a samozrejme predovšetkým samotná karta bezpečnostných údajov, ktorá je prvou časťou reťazca, a teda pojmom, … Continue Reading

Kdy provádíme povinnou notifikaci

látka nebo směs je klasifikována jako nebezpečná, směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné v množství překračujícím určitou prahovou hodnotu, výrobek má výbušné vlastnosti. Ceny notifikací naleznete také TADY. VŠECHNY SLUŽBY EKOTOXIKOLOGICKÉHO CENTRA: chemický zákon 350/2011, Sb. nařízení CLP 1272/2008/EC nařízení REACH 1907/2006/EC nařízení o detergentech 648/2004/EC nařízení o biocidech 528/2012/EC notifikace – … Continue Reading

🧪📋 Vytvoření Bezpečnostních Listů: Chemie a Legislativa pro Český a Evropský Trh 🇨🇿🇪🇺

Bezpečnostní listy (BL) jsou klíčovým dokumentem v chemickém průmyslu. 🌍🎯 Zajišťují, aby uživatelé chemických látek byli informováni o rizicích a správném zacházení s těmito látkami. 🛡️🔍 Co je Bezpečnostní List? 📝 Bezpečnostní list je dokument, který obsahuje informace o vlastnostech chemické látky nebo směsi, jejich nebezpečnosti a opatřeních k ochraně zdraví a životního prostředí. 🌿👨‍🔬 … Continue Reading

Shrnutí cen notifikací – I. kvartál

Shrnutí cen notifikací – I. kvartál 2023 Cena notifikace se pohybuje mezi 600 – 1400 Kč za 1 notifikaci. Zde závisí na počtu notifikací, u jedné notitikace se cena blíží 1400 Kč za její provedení. U 3 oznámení a více, cca 1150 Kč a u 10 notifikací je cena cca 600 Kč. Cenové údaje jsou … Continue Reading

BL olej do kompresoru

Klient prosí o cenovou kalkulaci překladu bezpečnostního listu v příloze do českého a slovenského jazyka. Tedy ne přesně překlad, ale provedení legislativně shodné vydání nového bezpečnostního listu schopného snést případnou kontrolu ze strany ČOI, ČIŽP, apod. Příhodné řešení Celkem jde o 6 podobných bezpečnostních listů (různé typy olejů do našich kompresorů), přičemž ale některé z … Continue Reading

Datový list složek

TFR QUICK WASH ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: TFR QUICK WASH Jiné prostředky identifikace: neuvedeno Registrační číslo: nepřiděleno, nejedná se o látku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: čisticí přípravek na automobily 1.3 Podrobné údaje o dodavateli detergentu