Legislatívne povinnosti týkajúce sa nariadenia CLP

Regulačné povinnosti sú súborom činností, ktoré musí dovozca alebo výrobca chemickej látky splniť. Ak je teda výrobok výslovne nebezpečnou látkou, povinnosti sú rozšírené o registráciu výrobku v registri nebezpečných látok. Ďalšími čiastkovými povinnosťami sú vytvorenie etikety, t. j. jej existencia, a samozrejme predovšetkým samotná karta bezpečnostných údajov, ktorá je prvou časťou reťazca, a teda pojmom, … Continue Reading

Bezpečnostní listy / datové listy

Důležitost správných datových a bezpečnostních listů Správné datové a bezpečnostní listy jsou základním kamenem pro bezpečné a efektivní využití chemických produktů. Důležitost těchto dokumentů spočívá v poskytnutí podrobných a přesných informací o vlastnostech, rizicích a doporučeních týkajících se daného produktu. Informace o složení: Datové listy poskytují podrobné informace o složení produktu, včetně specifikací každé složky. … Continue Reading

🔖🛡️ Sleva na lokalizaci 10 produktů – Bezpečnostní listy s výhodnou cenou! 📜💼

Akademická překladatelská agentura je hrdá na své toxikologické centrum, které poskytuje kvalitní a profesionální překlady bezpečnostních listů. V rámci naší nové nabídky jsme připravili lákavou slevu na lokalizaci celé produktové řady – 10 nových bezpečnostních listů! ✨🎉 🔍 Co zahrnuje nabídka? Naše slevová nabídka zahrnuje lokalizaci 10 bezpečnostních listů, které se vztahují k produktové řadě … Continue Reading

Oddíl 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1 Identifikátor výrobkuNázev: Praskací kuličky do filtru cigaret 000 – všechny příchutěJiné prostředky identifikace: neuvedenoRegistrační číslo REACH: nepřiděleno, nejedná se o látku1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použitíUrčená použití: náplň do elektronických cigaretNedoporučená použití: neuvedené1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.;Náměstí … Continue Reading

Aktuálně překládáme – Covid19

Překlady návodů, etiket a příruček Lokalizace bezpečnostních listů (dezinfekce, gely) Překlady z chemie Tvorba reklamních materiálů Tvorba FAQ k produktům Překladatelská reakce na aktuální Covid19 situaci a přizpůsobení portfolia

Bezpečnostní listy: Soulad s národními a mezinárodními předpisy 🌍🔒

Bezpečnostní listy představují klíčový prvek v rámci ochrany zdraví pracovníků a obecné bezpečnosti při manipulaci s chemickými látkami a přípravky. Jejich hlavním úkolem je informovat o potenciálních rizicích, doporučených opatřeních a správném postupu v případě nehody či úniku látky. Proto je mimořádně důležité, aby tyto listy byly vytvořeny v souladu s aktuálními normami a předpisy. … Continue Reading

Nejčastější dovozové produkty chemických látek do ČR ze zahraničí 🌍🧪

V dynamickém světě globálního trhu se Česká republika stává důležitým uzlem v dovozu a distribuci chemických látek. Tyto chemikálie hrají klíčovou roli v mnoha odvětvích našeho průmyslu a každodenního života. Níže je přehled některých z nejčastěji dovážených chemických látek do ČR: Ropné produkty: Od benzínu po maziva, ropné produkty tvoří základní stavební kameny naší energetické … Continue Reading

Úterní ranní poptávka

Občas se nejedná o vyloženě urgentní poptávku anebo ne všechny poptávky jsou urgentní, avšak některá rána bývají barvitá a perná. Perná, protože za 30 minut zpracovat např. 10 poptávek stojí agenturu nějaké to úsilí ale v jistém smyslu slova se jedná o variabilitu přenositelnou i na projekt manažera, který musí vlastně během vteřit či minut … Continue Reading