Úterní ranní poptávka

Občas se nejedná o vyloženě urgentní poptávku anebo ne všechny poptávky jsou urgentní, avšak některá rána bývají barvitá a perná. Perná, protože za 30 minut zpracovat např. 10 poptávek stojí agenturu nějaké to úsilí ale v jistém smyslu slova se jedná o variabilitu přenositelnou i na projekt manažera, který musí vlastně během vteřit či minut … Continue Reading

Legislatívne povinnosti týkajúce sa nariadenia CLP

Regulačné povinnosti sú súborom činností, ktoré musí dovozca alebo výrobca chemickej látky splniť. Ak je teda výrobok výslovne nebezpečnou látkou, povinnosti sú rozšírené o registráciu výrobku v registri nebezpečných látok. Ďalšími čiastkovými povinnosťami sú vytvorenie etikety, t. j. jej existencia, a samozrejme predovšetkým samotná karta bezpečnostných údajov, ktorá je prvou časťou reťazca, a teda pojmom, … Continue Reading

Bezpečnostní listy / datové listy

Důležitost správných datových a bezpečnostních listů Správné datové a bezpečnostní listy jsou základním kamenem pro bezpečné a efektivní využití chemických produktů. Důležitost těchto dokumentů spočívá v poskytnutí podrobných a přesných informací o vlastnostech, rizicích a doporučeních týkajících se daného produktu. Informace o složení: Datové listy poskytují podrobné informace o složení produktu, včetně specifikací každé složky. … Continue Reading

🔖🛡️ Sleva na lokalizaci 10 produktů – Bezpečnostní listy s výhodnou cenou! 📜💼

Akademická překladatelská agentura je hrdá na své toxikologické centrum, které poskytuje kvalitní a profesionální překlady bezpečnostních listů. V rámci naší nové nabídky jsme připravili lákavou slevu na lokalizaci celé produktové řady – 10 nových bezpečnostních listů! ✨🎉 🔍 Co zahrnuje nabídka? Naše slevová nabídka zahrnuje lokalizaci 10 bezpečnostních listů, které se vztahují k produktové řadě … Continue Reading

Oddíl 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1 Identifikátor výrobkuNázev: Praskací kuličky do filtru cigaret 000 – všechny příchutěJiné prostředky identifikace: neuvedenoRegistrační číslo REACH: nepřiděleno, nejedná se o látku1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použitíUrčená použití: náplň do elektronických cigaretNedoporučená použití: neuvedené1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.;Náměstí … Continue Reading

Aktuálně překládáme – Covid19

Překlady návodů, etiket a příruček Lokalizace bezpečnostních listů (dezinfekce, gely) Překlady z chemie Tvorba reklamních materiálů Tvorba FAQ k produktům Překladatelská reakce na aktuální Covid19 situaci a přizpůsobení portfolia

Bezpečnostní listy: Soulad s národními a mezinárodními předpisy 🌍🔒

Bezpečnostní listy představují klíčový prvek v rámci ochrany zdraví pracovníků a obecné bezpečnosti při manipulaci s chemickými látkami a přípravky. Jejich hlavním úkolem je informovat o potenciálních rizicích, doporučených opatřeních a správném postupu v případě nehody či úniku látky. Proto je mimořádně důležité, aby tyto listy byly vytvořeny v souladu s aktuálními normami a předpisy. … Continue Reading

Nejčastější dovozové produkty chemických látek do ČR ze zahraničí 🌍🧪

V dynamickém světě globálního trhu se Česká republika stává důležitým uzlem v dovozu a distribuci chemických látek. Tyto chemikálie hrají klíčovou roli v mnoha odvětvích našeho průmyslu a každodenního života. Níže je přehled některých z nejčastěji dovážených chemických látek do ČR: Ropné produkty: Od benzínu po maziva, ropné produkty tvoří základní stavební kameny naší energetické … Continue Reading