Odborně způsobilá osoba

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu / Distributor: (subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR). Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.; Náměstí Přátelství 1518/2; 102 00, Praha – Hostivař;

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha / (nepřetržitě): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat / Ve věci přípravy bezpečnostních listů respektujeme všechny jeho zákonné části. Na bezpečnostní list od nás obdržíte zákonnou záruku 2 roky.

Leave a Comment