Překlad smlouvy o nájmu

Překlad smlouvy o nájmu (překlad smlouvy o nájmu se soudním ověřením za 1 pracovní den).

Autentický text překladu Smlouvy o nájmu:

III.5. „Nájemce je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu, změní-li se okolnosti, z nichž Smluvní strany při vzniku závazku z této Smlouvy zřejmě vycházely do té míry, že po Nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začíná běžet od prvního (1.) dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Pronajímateli.“

Leave a Comment