Překlady pro hobby

Vládní nařízení na uzavření řady obchodů a služeb s sebou přináší také volný čas, který se snaží lidé smysluplně využít, například pro budování zahrady svépomocí. Během následujících dní by se měly znovu otevírat za tím účelem i hobby markety, kde lze potřebný materiál a zboží zakoupit.

LEGISLATIVNÍ PŘEKLADY ETIKET

Nabízíme odborné překlady etiket nebo návodů na použití u všech těchto komerčně dostupných výrobků, včetně specializovaných. Může se jednat o různé tmely, silikony, kyty, barvy, laky, filtry, ale i například čerpadla. Bezpečnostní listy jsou překládány v souladu s příslušnou legislativou. Dále také návody u nářadí, jako aku vrtačky a šroubováky, elektrické pily a další. Překlady provádí odborníci v oboru, ze všech známých jazyků jako například němčina, angličtina, italština, ruština, slovenština a další.

Bezpečnostní listy: Co byste měli vědět 📄🚫

Bezpečnostní listy jsou nezbytným dokumentem, který informuje o nebezpečných vlastnostech chemických látek a přípravků. Tyto listy jsou vysoce důležité pro ochranu zdraví pracovníků a obecnou bezpečnost v pracovním prostředí. Obsahují podrobné informace o charakteristikách látky či přípravku, rizicích spojených s jejich použitím a doporučení pro bezpečné zacházení. Bezpečnostní listy se vytvářejí v souladu s příslušnými národními a mezinárodními předpisy. Kromě listů je běžné, že podobné informace najdeme i na etiketách výrobků, což umožňuje rychlé a snadné pochopení možných rizik.

Příklady závazných frází z bezpečnostních listů a etiket:

  • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P264: Po manipulaci důkladně umýt ruce.

Vědomí těchto informací a dodržování pokynů uvedených na bezpečnostních listech a etiketách může výrazně snížit riziko nehod a zdravotních komplikací spojených s manipulací chemickými látkami. Pokud potřebujete podrobné překlady těchto listů, naši specialisté z Týmu akademických překladatelů jsou připraveni vám pomoci! 📚🔍🌐.

Leave a Comment