Prohlášení o ochraně informací

1. Objednatel: Academical team, Náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha, IČO: 05273919

2. Zhotovitel: (Jméno)…………………………..………….………………..……………………, (Adresa)…………………………………..…………..……………, (případně IČ)………………… .

Objednatel bude zhotoviteli (překladateli/tlumočníkovi) průběžně zadávat zakázky (překlady/tlumočení). V této souvislosti mohou být zhotoviteli zpřístupněny informace, které jsou považovány za důvěrné, nebo jsou součástí obchodního tajemství, nebo ve svém celku poskytují překladateli/tlumočníkovi výhodu zvláštní znalosti ve srovnání s ostatními osobami majícími přístup pouze k některým z takových informací.

Pokud není objednavatelem výslovně stanoveno jinak, považují se zpřístupněné informace za důvěrné.

O důvěrných informacích se zhotovitel zavazuje zachovávat mlčenlivost a zavazuje se nepoužít důvěrné informace jinak než v souladu s účelem, za kterým mu budou informace poskytnuty, tj. za účelem překladu/tlumočení. Nesmí je zejména použít ve prospěch svůj či třetích osob, zpřístupňovat je osobám nepovolaným k provádění zakázek pro objednavatele a činit o nich jakákoli prohlášení vůči třetím osobám.

Zhotovitel se dále zavazuje, že přijme veškerá vhodná opatření, aby důvěrné informace nebyly zpřístupněny třetím osobám.

Důvěrné informace poskytnuté zhotoviteli nesmějí být bez výslovného souhlasu objednatele zveřejňovány na veřejně přístupných stránkách na internetu, v online fórech nebo v online překladatelských programech.

Na požádání objednatele se zhotovitel zavazuje veškerou dokumentaci související s příslušnou zakázkou (texty a soubory k překladu, překlady, podklady na tlumočení apod.) vrátit objednateli nebo zlikvidovat.

V ………………………………., dne ……………….…….….. 2019

Leave a Comment